За насМисия

Мисия на Фондация „Общество и сигурност“

Нашата мисия е да повишим качеството на услугата сигурност, която да  е съобразена с реалните потребности на гражданите и служителите в Сектор „Сигурност“.

 

КАКВИ СА МОТИВИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ“?
Учредителите на Фондация „Общество и сигурност“,

ВОДЕНИ от разбирането, че в българското общество има нужда от сериозна дискусия и повече информация за проблемите на сигурността, ролята на правоохранителните органи при превенцията и разкриваемостта на престъпления, необходимостта от анализ и промяна на нашите нагласи и поведение в различни критични ситуации и активното ни участие в процеса на вземане на решение и изготвяне на политики, касаещи нашата сигурност,

МОТИВИРАНИ, от потребността на служителите в правоохранителните институции да бъдат включени и да участват активно в граждански инициативи и необходимостта от повишаване на техните знания за работа с представители на гражданското общество,

ВЯРВАЙКИ, че осигуряването на сигурност за всички ни може да бъде постигнато най-вече, чрез повече образование, обучение и мотивиране на самите хора да участват и подобряват услугата „сигурност“,

РАЗБИРАЙКИ услугата „сигурност“ като гарантиране правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на всички граждани, обществото и държавата,

УБЕДЕНИ, че в процеса на дефиниране на услугата „сигурност“ е необходимо да участват гражданите, служителите в сектор „Сигурност“, институциите и доставчиците на социални услуги, които да работят в партньорство за повишаване на нейното качество,

ПРИЕМАЙКИ, че не държавните институции, а гражданските организации имат водеща роля в това да направят хората активни, да разпознаят проблемите в сектора сигурност и да поискат промяна, която да помогне за подобряване както на целия сектор, така и защитата на всеки гражданин и служител,

РЕШЕНИ, да работим за обединяване на различни сектори и социални групи, да повишим сигурността и спокойствието на гражданите на Република България и обръщайки се с призив към всички, които споделят нашия идеал, да се присъединят към нашите усилия,

УЧРЕДИХМЕ фондация „Общество и сигурност“ в обществена полза.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"