Жените, заемащи оперативни длъжности в главните дирекции на МВР са едва 4%

В началото на месец юли 2015г., Фондация „Общество и сигурност“, във връзка с реализирането на проект „Сигурни ли са жените, осигуряващи нашата сигурност“, финансиран от Български фонд за жените започна провеждането на качествено и количествено проучване. Успоредно с това бяха предприети действия за  набирането на статистически данни за политиките по равнопоставеност в МВР. По-долу можете да се запознаете с част от данните, предоставени на Фондация “Общество и сигурност” от МВР.

Един от важните въпроси, които зададохме беше не само какъв е делът на жените, работещи във ведомството, но и колко жени заемат оперативни длъжности, разпределени по Главни дирекции.

Както е видно от таблицата едва 4% са жените, заемащи оперативни длъжности, като най-висок е техният дял в Столична дирекция на вътрешните работи(20%) и Главна дирекция „Национална полиция“), а най-нисък в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (0,45%).

Дирекции Общо Жени Дял в % Мъже Дял в %
ГДНП (Главна дирекция „Национална полиция“) 177 31 18% 146 82%
ГДБОП (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност) 381 53 14% 328 86%
ГДГП (Главна дирекция „Гранична полиция) 345 33 10% 312 90%
ГДПБЗН (Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“) 5810 26 0,45% 5784 100%
СДВР(Столична дирекция на вътрешните работи) 713 145 20% 568 80%
Общо 7426 288 4% 7138 96%

 

В МВР не съществува специална нормативна база или програмни документи за съчетаване на личен и професионален живот и политики за гъвкава заетост на жените – оперативни служители, завръщащи се на работа след ползване на отпуск за отглеждане на дете.

Прилагат се разпоредбите на Кодекса на труда, като в чл. 190, ал.1 и ал.2 от Закона за МВР е посочено, че държавните служители в МВР ползват отпуск за отглеждане на малко дете при условията и реда, предвиден в Кодекса на труда (КТ), както и че държавните служители жени в МВР се ползват от специална закрила на жените по КТ с изключение на правото на надомна работа и закрила при уволнение.

Беше поискана информация за броя мъже, ползвали отпуск за отглеждане на дете като за периода 2010-2015г. техният брой е 61, а почти 50% от тях са от ГДБОП.

*Допълнително ще бъде поискана информация за ползваните отпуски по години и ползваният платен отпуск от жени за същия период.

В периода 2010-2015г. в Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ (ДКИАД) са постъпили общо 6 сигнала за дискриминация, от които 3 за дискриминация по полов признак и 3 за дискриминация въз основа на етническа принадлежност. За същия период в ГДГП са подадени и разследвани 3 сигнала за дискриминация. Подадените сигнали за сексуален тормоз в ДКИАД са 6, от които 4 се отнасят за един и същ случай, а на анонимната линия и интернет страницата поддържана в дирекция „Вътрешна сигурност“ са постъпили 4 сигнала за сексуален тормоз от служители над служители в МВР, два от които се проверяват в момента, един е изпратен по компетентност до съответната структура, съгласно чл. 112 от АПК  и един е приключил като непотвърден.

МВР има 3-ма „Координатори за равнопоставеност на жените и мъжете“ при Министерски съвет на Република България, като двама са от ГДНП. Има и един определен служител от ГДПБЗН, който да подпомага служителите в МВР – координатори по равнопоставеност на половете към Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС на Република България.

Политиката за равнопоставеност на половете на МВР се съобразява изцяло с Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за съответната година и се включват задължително в плановете на ресорните  отдели/сектори в ГДНП. Периодично се прави преглед на изпълнението му, а веднъж на 6 месеца се изготвят и доклади до МТСП.

За последните 5 години, МВР не е ползвала помощ от външни експерти и неправителствени организации за разработване на политики по равнопоставеност на половете.

Академията на МВР не провежда самостоятелни обучения по темата равнопоставеност на половете, като отделни аспекти от тази проблематика се засягат в провежданите обучения по „Защита правата на човека“ и „Защита от дискриминация“.

Един служител в ГДНП е участвал в две обучения, имащи отношение по темата, а именно:

  •  oбучение на тема: „Практически насоки за прилагане на конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените“, проведено от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП по проект „Изграждане на институционален капацитет на МТСП на Република България“;
  • дискусионен форум/обучение на тема: „Инструменти за подобряване участието на жените във вземането на решения“, организиран от МТСП във връзка с изпълнението на проект „Равенство във вземането на решения в икономиката“ по програма ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейския съюз.

Нормативните актове, в чието изготвяне са взели участие представители на МВР и които касаят равнопоставеността на половете са:

  • Проект на закон за равенство на половете (изготвен от междуведомствена работна група, създадена със заповед на Министъра на труда и социалната политика);
  • Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (ежегодно, чрез конкретни бележки и предложения за включване на задачи от съответните направления на дейност);
  • План за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН, за премахване на дискриминацията по отношение на жените по повод IV-VII Доклад на България (изготвен от междуведомствената работна група сформирана съгласно заповед на Министъра на труда и социалната политика). Планът е приет с Постановление на Министерски съвет № 438 от 25.07.2015г.

БФЖ

Вижте също