НачалоПроекти

Трета фокус-група с полицейски служители по темата домашно насилие

На 19 февруари 2020 г. в град Силистра се проведе третата фокус-група с полицейски служители по проект „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Проектът се реализира от Фондация „Асоциация Анимус“, в партньорство с Фондация „Общество и сигурност“. Целта на тази, както и на проведените в София и Сливен фокус-групи, бе да се проучат познанията и нагласите на полицаите по темата домашно насилие и да се идентифицират техните потребности от допълнителни обучения и информация по темата.

По време на фокус-групата, служителите от ОДМВР-Силистра споделиха своя богат опит в работата с жертви на домашно насилие, начините, по които си сътрудничат с местните власти, доставчици на социални услуги и институции и бяха обсъдени възможностите за подобряване на междуинституционалното сътрудничество.
Предстои още една фокус-група с полицейски служители, която ще се проведе в град Смолян на 5 март 2020 г.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Общество и сигурност” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"