НачалоПроекти

Трети уъркошоп за изготвяне на мониторингова система на публични политики и практики по темата за домашно насилие

На 20 февруари 2020 г. се проведе третата по ред работна среща за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики с над 20 представителя на съд, прокуратура, полиция и социални служби от област Силистра, които работят активно за решаване на проблемите и по темата „домашно насилие“.

По време на работната среща бе представен проекта, неговите цели и очаквани резултати, прогнозния график на изпълнение на дейности и набиране на информация. Бяха обсъдени и опита, който имат участниците от Силистра в работата по случаи на домашно насилие, както се формираха изводи и препоръки за подобряване на междуинституционалното сътрудничество, а също така бяха набрани и предложения за оптимизиране на законодателството.

Участниците прегледаха и анализираха представеният им модел за мониторинг на политики и бяха набрани и систематизирани предложенията за промяна и подобряване на модела от всички заинтересовани страни.

Предстои провеждането на посления от първия кръг работни семинари в град Смолян на 27 февруари 2020 г.

Тази дейност се осъществява в рамките на проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност”. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"