НачалоНовиниПубликации

МВР Е РАЗДАЛО ПО ФОРМАТА НА НАГРАДИ ПОВЕЧЕ ОТ 44 МЛН. ЛЕВА, НО НЕ ЗНАЕ НА КОЛКО ДУШИ

Ведомството не знае броят на наградените служители, размера на наградите и критериите, въз основа на които са раздадени 44 562 387 лева под формата на индивидуални парични награди за професионално изпълнение на важни служебни задачи и постигнати високи резултати в служебната дейност с висок обществен отзвук, свързани с опазването на живота и здравето на гражданите, във връзка с обявеното от НС извънредно положение на територията на РБ по пандемията COVID-19.

Публичността и най-вече прозрачността на средствата, разходвани в МВР за възнаграждения, награди, извънреден труд и по обществени поръчки, са теми, които ни вълнуват и за които пишем от много години.

Независимо от дългогодишните усилия, изпратените стотици писма с искания да се предостави обществена информация и осъждането на МВР да ни предостави такава за извънредния труд, ведомството, в което се намират професионалистите, разследващи изкономическите и финансови измами, продължава да е непрозрачно, не спира да разходва средства по неясни и неоповестени критерии и най-вече – не спира да се крие зад оправданието, че „не разполага с исканата информация по зададения критерий“.

В Заявление за достъп до обществена информация, попитахме за размера на раздадените „бонуси“ броят служители, които са ги получили и въз основата на какви критерии са предоставени финансовите стимули. Получихме единствено размерът на сумите, както и информация за финансовите механизми, въз основа, на които се предоставят.

Изпратихме повторно запитване, в което зададохме поискахме информация за:  

1. Броят служители, получили награди, за периода 1 март 2020 – 31 август 2021 г. (точка 1.2 от заявление рег № 812104-190/02.09.2021 г.)

2. Размерът на получените награди за периода 1 март 2020 – 31 август 2021 г. (точка 1.3 от заявление рег № 812104-190/02.09.2021 г.)

3. Какви са критериите, въз основа на които ще бъдат предоставени наградите за периода 1 септември – 31 декември 2021 г. ( точка 2.3 от заявление рег № 812104-190/02.09.2021 г.) за предоставяне на исканата информация, получихме следният отговор:

По въпроси 1 и 3: Търсената информация не се обработва и съхранява по посочените в заявлението критерии. За предоставянето и е необходимо допълнително анализиране и обобщаване, за което ЗДОИ не задължава определените в него субекти да извършват.

По въпрос 2:

Наличната информация по критериите, по които се събира и обработва информацията е предоставена на заявителя ( с предишно писмо, в което е предоставена общата сума, която е раздадена, а не индивидуалните награди, получени от служителите – бел. авт.)

Информацията, която НЕ получихме ни кара да задаваме още повече въпроси, а именно:

Ако в МВР не разполагат с критериите, въз основа, на които се предоставят парични награди, то това означава ли, че всеки един директор на ОДМВР сам изготвя такива?

Ако в МВР няма единни критерии за предоставяне на парични награди, които са сътносими и приложими за цялата система, то това не е ли лошо управление и дори липса на управление?

Ако в МВР не се знае колко служители и на какви позиции са получили награди, това не означава ли, че не само липсва контрол, но и желание за такъв?

Какво правят служителите от Дирекции „Планиране и управление на бюджета“ и „Човешки ресурси“ и какви са техните задължения и отговорности, щом не разполагат с информация за това колко от работещите в МВР са на първа линия, колко от тях са получили награди, в какъв размер и за какъв период?

Ако това за МВР е маловажна информация (след като не я изисква, значи е такава), то коя е важната таква?

И изобщо на кой  и дали на някого му пука за служителите в системата и за начина, по който се разходват публичните ресурси?

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"