НачалоПроекти

Втора фокус – група с полицейски служители

На 6 февруари 2020 г. се проведе втората по ред фокус-група с полицейски служители от ОДМВР-Сливен. По време на фокус-групата бяха обсъдени всички трудности, с които се срещат служителите в различните районни управления, специфичните за територията на ОДМВР-Сливен проблеми и конкретните нужди, които имат за повишаване на тяхната експертиза по темата домашно насилие.

Фокус-групата е организирана в рамките на проект CF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност”. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Общество и сигурност” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"