Заседания на Настоятелство

Покана за заседание на Настоятелство

Относно: заседание на Настоятелството на Фондация „Общество и сигурност“

Поради изтекъл мандат на Настоятелството съгласно чл. 16 ал. 2 и настъпило форсмажорно събитие, водещо до промяна в състава на Настоятелството, на основание чл.17 ал.(2) от Устройствения акт на Фондация „Общество и сигурност“ свиквам заседание на Настоятелството, което ще се проведе на 19 март 2022 г. в гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет. М, оф. 5 с начален час 10:30 ч. при следния дневен ред: 

  1. Отчет на извършените дейности по време на мандата на Настоятелството.
  2. Номиниране на нов състав на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“.
  3. Други

С оглед спазване на процедурата по уведомяване на всички членове на Настоятелството за свиканото заседание,  настоящата покана ще бъде изпратена на имейлите на всеки един с изискване за потвърждение за получаването и.

С уважение,

Илия Кузманов,

Председател на Настоятелството

на Фондация „Общество и сигурност“

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"