Публикации

Годишен доклад за дейността на Фондация „Общество и сигурност“ за 2022 г.

На 19 март 2022 г. бе проведено заседание на УС на СФСМВР и бе избран нов състав на Настоятелството на Фондация „Общество и сигурност“, а численият му състав бе увеличен на 9 души, от които 5 представители на УС на СФСМВР и 4 души да представляват гражданска квота. Дейността на новото Настоятелство започна с провеждане на работна среща за стратегическо планиране на дейността на Фондацията за периода на техния мандат до 2025 година.  В резултат на това планиране бяха преформулирани мисията и визията на Фондацията, както следва:

Нашата мисия е да повишим качеството на услугата сигурност, която да  е съобразена с реалните потребности на гражданите и служителите в Сектор „Сигурност“.

Визия: Всеки български гражданин и служител в Сектор „Сигурност“ има възможност да участва в планирането  и мониторинга на политики за сигурност.

Ние постигаме това, като:

 Подобряваме имиджа на служителите и службите в Сектор „Сигурност“.

Променяме разбирането и дефиницията на понятието сигурност,  Сектор „Сигурност“ и изработваме механизми за измерване, посредством индекс на сигурността.

Насърчаваме включването на гражданите във формирането на политики в Сектор „Сигурност“.

Насърчаваме прозрачността и отчетността на институциите в Сектор „Сигурност“.

Предоставяме експертиза и ноу-хау в областта на сигурността и Сектор „Сигурност“.

 

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ:

През 2022 г. приключи изпълнението на  тригодишният проект „Активни срещу насилието над жени“, в който Фондация „Общество и сигурност“ бе партньор на Фондация „Асоциация Анимус“, а към момента на изготвяне на настоящия доклад финалният отчет е приет и всички плащания са признати от Фонд Активни граждани. В рамките на проекта Фондация „Общество и сигурност“ подпомогна и осигури участници във фокус-групи за провеждане на изследване на нуждите и нагласите на полицаите по отношение на домашното насилие, подпомогна експертно изготвянето на мониторингова система за домашното насилие, набираше данни за подадените сигнали на телефон 112 и  данни за обработените сигнали за домашно насилие от ОДМВР/СДВР. Проектът „Активни срещу насилието над жени“ допринесе за повишаване на осведомеността на полицаите и широката общественост за феномена домашно насилие и насилие над жени в четири области – Сливен,Смолян, Силистра и София град, в който се изследваха нагласи на полицаи за домашното насилие.

 

През 2022 г. бе разработен, одобрен и изпълнен проект „Домашното насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения“, реализиран в партньорство със СО-Район „Триадица“, финансиран по Програма „Европа 2022“ на Столична община. Проектът предложи иновативен подход за превенция и намаляване на домашното насилие, основан на конкретните нагласи на хората, живеещи на територията на София, обслужвана от 5 районни управления: 01 РУ-СДВР, 02 РУ-СДВР, 03 РУ-СДВР, 04 РУ-СДВР и 06 РУ-СДВР. Предвижда се обхватът да се разшири и проектът да се реализира на национално ниво.

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ:

 

На 8 ноември 2022 г. в Бургаски свободен унивеситет се проведе втората международна научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“. В Конференцията бяха представени 18 доклада, а за публикуване в сборника, който е вписан в НАЦИД, бяха изпратени в срок 15 доклада.

 

КОМУНИКАЦИЯ С ИНСТИТУЦИИ:

За съжаление в отчетния период комуникацията на Фондация „Общество и сигурност“ с МВР и институциите, имащи отношение към гражданската сигурност и участието на гражданите в процеса на планиране на политики за сигурност се влоши. От една страна, това се дължи на политическата криза, в която попадна страната ни, а от друга е продължение на дългогодишно неглижиране и нежелание МВР да се отвори за граждани и да допусне външни лица да участват в процеса на взимане на решения.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2023:

Фондация „Общество и сигурност“ ще работи през 2023 г. за постигане на стратегическите цели, заложени от Настоятелството и съобразени с реалните контекст и очаквания на гражданите.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

Позициониране на Фондация „Общество и сигурност“ и хората, които работят за нея като експерти при формиране на политиките за сигурност.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

Дефиниране и налагане на ясно понятие за услуга сигурност, сектор за сигурност и индекс на сигурността.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

Създаване на обществен съвет към Фондация „Общество и сигурност“

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4

Изработване на механизъм за гражданско участие в изготвянето на политики за сигурност

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:

Подобряване имиджа на служителите в МВР

 

Докладът за дейността на ФОС, може да свалите от тук.

Годишният финансов отчет на ФОС за 2022 г., може да свалите от тук.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"