Публикации

Как трябва да изглежда МВР след 15 години?

Служителите в МВР, както и представителите на структурите на гражданското общество, участвали в процеса на идентификация на подходите, стигнаха до един основен извод: преди да се утвърди визия и да се изготви стратегия за дългосрочна реформа, е необходимо те да бъдат подложени на широко обществено обсъждане с представители на неправителствени, професионални и синдикални организации.

 

МВР през 2030 г.  – едната гледна точка и единият възможен подход:

Един от подходите за реформиране на МВР в случай, че не се говори за структурна промяна, е да се разгледа реформата като желан ефект по отношение на служителите, да се идентифицира необходимата организационна промяна, която да осигури по-високо качество на услугата „сигурност“ и да гарантира по-добро и ефективно обслужване на гражданите. В този случай е необходимо да се приложи тактическия подход, който е базиран на предварително идентифицирани проблеми, които е необходимо да бъдат решени.  Ако бъде избран този подход за реформиране, то е необходимо да се предприемат мерки, които към 2030 г. да гарантират постигането на следните резултати:

По отношение на гражданите на Република България:

 • Постигната удовлетвореност от услугата „сигурност“ и дефинирани параметри и индикатори измерващи нейното качество на всички нива в МВР.
 • Изготвен ясен план и определени подходи  за повишаване качеството на услугата „сигурност“, които преди да бъдат приети са обсъдени с гражданите на Република България.
 • Повишено обществено доверие в МВР.
 • Създаден механизъм, който позволява участие на гражданите в процеса на вземане на решения.
 • Улеснена комуникация между гражданите и служителите в МВР.
 • Облекчени административни процедури и намаляване на сроковете за издаване на документи.
 • Зачитане на човешките права и достойнство.

Подобрено взаимодействие между МВР и институции от други ключови сектори като здравни институции, социални служби, прокуратура и съд, което да утвърди нов подход и позволи прилагането на принципа на „управление на случай“. Прилагането на този подход  ще намали сроковете за гражданите и ще повиши ефективността на услугата „сигурност“.

По отношение на служителите:

 • Актуализирани и адекватно променени категориите труд съгласно вида дейност, която се извършва.
 • Предвидени допълнителни компенсации за служителите, които работят в рискова среда и ясно обособени социални пакети съгласно вида труд, който се полага.
 • Изготвени и спазвани ясни критерии за подбор и обучение на служители, осигурени материална база,  консумативи и ясен механизъм за повишаване на  професионалната квалификация и подготовка.
 • Ясно дефинирани правомощия на служителите в различните звена, създадени механизми за правна защита и изкоренена презумпцията за виновност на служителите.
 • Създаден и прилаган механизъм за оказване на психологическа подкрепа, превенция и намаляване на професионалния стрес, супервизия и менторска програма, позволяваща на служителите, които не могат да работят на терен и/или са се пенсионирали, да предават своя професионален опит.
 • Променен принципа на функциониране на синдикатите в МВР – осигурено финансиране /целево и проектно/ за дейността на синдикалните организации, осигурен функционален имунитет за синдикалните лидери и утвърден механизъм за провеждане на избори, които да утвърждават синдикатите, които да представляват служителите в Съвет за социално партньорство.
 • Подобрен имидж на служителите в МВР и повишено обществено доверие.
 • Повишена мотивация и удовлетвореност от работата на служителите в МВР.

 

По отношение на системата:

 • Завършена реформа и централизирана/децентрализирана система
 • Създаден механизъм за избор на служители на ръководни длъжности на местно, регионално и национално ниво, базиран на концепции за развитие, а не на политическа принадлежност.
 • Осигурена материално-техническа обезпеченост на служителите за безпроблемно реализиране на техните професионални задължения.
 • Създаден и институционализиран механизъм за гражданско наблюдение и контрол на дейността на МВР и промяна на политики и програмни документи след консултиране със съответния орган /обществен съвет/.
 • Реално прилагане на принципите на публичност, прозрачност и отчетност на системата.
 • Дефинирани ясно и детайлно функциите на МВР и всеки един служител.
 • Осигурени финанси, обезпечаващи цялостната дейност на МВР.
 • Въведена система за електронни услуги и намален обемът хартия, който се използва.
 • Пресцентърът на МВР работи за подобряване имиджа на служителите, а не на политическото ръководство.

МВР през 2030г. – другата  гледна точка и вторият възможен подход:

Вторият възможен подход, който бе идентифициран, е стратегическият и той е свързан с обединение около ролята и функциите, които трябва да изпълнява МВР и е базиран на разбирането, че основната функция на МВР е полицейска и основната цел на ведомството е да  опазва обществения ред и вътрешна сигурност. Ако се изходи от това разбиране и то се утвърди, е необходимо когато се говори за реформа и визия за МВР към 2030 г., те да целят постигането на следните резултати:

 1. Финализирана административна реформа, повишено качество и ефективност на системата по отношение услугата, която се предоставя. Необходимо е, когато се говори за реформирането на МВР в този аспект, да се предвиди изнасяне на част от дейността на МВР към други министерства, обособяване като държавни  агенции /Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ / или децентрализиране и преминаване на част от дейностите към общините /Контрол на автомобилния транспорт и Български документи за самоличност/. Успоредно с това, административната реформа трябва да предвиди прекатегоризация и специфични политики за компенсиране на служителите с различни правомощия.
 2. Централизирана/децентрализирана структура и ясно дефинирани правомощия и механизми за контрол на качеството на изпълнение на служебните ангажименти.
 3. Обезпечена системата по отношение на материалната осигуреност на служителите, повишаване критериите за подбор, професионална квалификация и подготовката на служителите.
 4. Утвърдени механизми за противодействие и превенция на престъпността и най-вече – битовата престъпност.
 5. Реално прилагане на принципите на равнопоставеност и осигурена защита както на служителите, така и на гражданите.
 6. Създаден инструмент за независим и демократичен контрол /институционален/ и наблюдение /гражданско/ на дейността на МВР и ефективността на взетите решения.
Фондация "Общество и сигурност"
Фондация „Общество и сигурност“

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"